You Yuan Xiao Xu

Because free flow dim sum and Champagne wasn't enough (Duddell's), Andy, Michael, Amy, and JonJon and I head to the dark side for a massive meal of dan dan mian, lamb dumplings, and Tsing Tao. ┬áIf you haven't had Shanxi food you're missing out: CLICK FOR PHOTOS You Yuan Xiao Xu Man Yiu Building 36 … Continue reading You Yuan Xiao Xu

Advertisement